Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego www.kulokmeble.pl

 KulokMeble.pl - Meble Chesterfield | Sklep internetowy z meblami

Witamy serdecznie w sekcji dokumentów prawnych naszego sklepu. Jesteśmy wdzięczni, że jako świadomy Klient zdecydowałeś się przyjrzeć naszym regulacjom. Twoje zrozumienie oraz troska o prawa konsumenckie są dla nas niezwykle istotne, co świadczy o wysokim poziomie Twojej świadomości podczas dokonywania zakupów.

Cieszymy się, że możemy przekazać Ci dobrą wiadomość: w naszym sklepie nie tylko priorytetem jest jakość oferowanych produktów i profesjonalna obsługa, lecz również pełne respektowanie Twoich praw podczas zakupów online. Nasze dokumenty są starannie opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, szczególnie z najnowszą wersją ustawy o prawach konsumenta. Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania związane z naszymi zasadami lub oferowanymi produktami w sklepie internetowym, prosimy o kontakt.  Zapewniamy, że żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Dziękujemy za wybór naszego sklepu i zaufanie, jakim obdarzyłeś naszą firmę!

 

Regulamin obowiązuje od dnia 11.04.2024r.

 

 • 1 Wstęp
 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania sklepu internetowego (dalej: Sklep) i zawierania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż mebli tapicerowanych typowych i na wymiar. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i produkowane na indywidualne zamówienie klienta.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedawcy – należy przez to rozumieć: Kulok Meble Barbara Kulok - producent mebli tapicerowanych z siedzibą: Świba 242A, 63-600 Świba, adres do korespondencji: Świba 242A, 63 - 600 Świba, NIP 6191271019, REGON 300047831.

Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy za pośrednictwem, którego można

nabywać towary Sprzedawcy.

Towarze – należy przez to rozumieć wszystkie produkty sprzedawane on-line i offline za

pośrednictwem Sklepu.

Kupującym – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.

Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w myśl art. 221 kodeksu cywilnego.

 1. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą listownie na adres korespondencyjny: Świba 242A, 63-600 Kępno, na adres mailowy: kulokmeble@wp.pl, telefonicznie pod nr: +48603399651. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

 

 • 2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu
 1. Oferta Sklepu obowiązuje na terenie Polski, Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT) według stawki określonej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
 3. Informacje o towarach podane na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie wymiary mebli tapicerowanych wskazane na stronie Sklepu, są podane w centymetrach, z tolerancją ok+/- 5cm, w zależności od wyboru rodzaju obicia (tkaniny obiciowej) przez Kupującego.
 5. Sprzedawca zastrzega, kopiowanie wzorów mebli oraz zdjęć ze Strony Internetowej. W przypadku naruszenia praw autorskich, Sprzedający podejmie właściwe środki: zaniechanie naruszenia, usunięcie skutków naruszenia, naprawienie wyrządzonej szkody (majątkowej).
 6. Sprzedawca zastrzega, że widoczna na ekranie monitora kolorystyka może nieznacznie odbiegać od oryginalnej kolorystyki tkanin z powodu różnych rodzajów monitorów oraz ich skalibrowania. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami materiałów.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Kupującego.
 8. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, a także w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający pracę Sklepu lub będący uciążliwym dla innych Kupujących, Sprzedawca ma prawo pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu, jak i ograniczyć mu dostęp do całości lub części towarów oferowanych w Sklepie.
 9. Po skonsultowaniu się wcześniej ze sprzedawcą, Klient może zamówić meble nie typowe (pod wymiar) lub typowe (wymiar standardowy), jest on uświadomiony o istocie produkcji mebli na indywidualne, sprecyzowane zamówienie bez możliwości zwrotu.

 

 • 3 Zasady składania zamówień
 1. Złożenie zamówienia na towary oferowane w Sklepie jest możliwe na cztery różne sposoby:

- on-line - za pośrednictwem sklepu internetowego

- off-line - bezpośrednio w siedzibie firmy 

- telefonicznie - poprzez kontakt telefoniczny: +48 603 399 651

- mailowo - poprzez kontakt mailowy: kulokmeble@wp.pl 

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem *) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Konieczność podania powyższych danych Kupującego dotyczy także zamówień składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego, w ciągu 2 dni roboczych od jego złożenia.
 3. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę poprzez kontakt e-mail kulokmeble@wp.pl lub telefonicznie: +48603399651.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie w ciągu 3 dni roboczych.
 5. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do odbioru towaru i zapłaty za dostarczony mu towar.

 

 • 4 Czas realizacji zamówień
 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta była aktualizowana na bieżąco, a towary znajdujące się w ofercie były dostępne w krótkim okresie czasu.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi od 7 do 40 dni roboczych od momentu zaksięgowania należności na koncie Sprzedawcy
 3. Jeżeli sprowadzenie zamówionych przez Kupującego towarów wymaga więcej czasu niż 40 dni roboczych, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli takiego zdarzenia, którego nie można było przewidzieć i którego skutków nie dało się uniknąć, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

 

 

 • 5 Dostawa
 1. Towar oferowany za pośrednictwem Sprzedawcy jest dostarczany współpracującą firmą dostawczą na terenie całego kraju: Polski.
 2. Istnieje możliwość zamówienia towaru do innych krajów, takich jak: Niemcy, Czechy, Austria i Słowacja. W takiej sytuacji, Kupujący ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedającym i uzgodnić oraz dowiedzieć się o preferowanym terminie dostarczenia i cenie transportu - cena zależna jest o kursu waluty i Sprzedający ustala cenę transportu (według kursu) na dzień zamówienia. 
 3. Kurier dostarcza zamówione towary pod wskazany przez Kupującego w formularzu adres.
 4. Przesyłka powinna zostać dostarczona Kupującemu do 7 dnia roboczego licząc od dnia w którym została wysłana przez Sprzedawcę.
 5. Jeśli Kupujący wybrał jako formę płatności przelew na konto, towar zastaje wysłany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedawcy.
 6. Dostawa Standardowa nie obejmuje wniesienia towaru do mieszkania, należy więc zapewnić odpowiednią ilość osób do wniesienia towaru do miejsca przeznaczenia. 
 7. Dostawa Premium, jest dodatkowo płatna i obejmuje wniesienie towaru do mieszkania. Cena podana pod produktami wlicza: Transport oraz Wniesienie. Klient na obowiązek zapewnić odpowiednie warunki przestrzenne i usunąć ewentualne przeszkody oraz upewnienie, że wymiary drzwi, korytarzy, schodów oraz innych elementów strukturalnych pozwalają na swobodne wprowadzenie mebli do pomieszczenia.
 8. Koszt dostawy jest ustalany jest w zależności od wielkości gabarytu - metry sześcienne -  zamówionych produktów i jest identyczny na terenie całego kraju. Wyjątek stanowią dostawy zagraniczne, tj.: Niemcy, Czechy, Austria i Słowacja, gdzie cena zależna jest od kursu waluty. 
 9. W przypadku nieodebrania mebla po wcześniejszym potwierdzeniu odbioru, kolejna dostawa zostanie obciążona dodatkowymi kosztami, o których poinformuje sprzedawca.
 10. W przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli takiego zdarzenia, którego nie można było przewidzieć i którego skutków nie dało się uniknąć, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji dostawy.

 

 6. Formy płatności

 1. Za złożone zamówienie w sklepie internetowym: kulokmeble.pl można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego.
 1. Sposoby płatności Online:

  Przelewy24.pl

  Przelew natychmiastowy

  BLIK

  mBank mRaty

  Pobranie

 

   3. Sposoby płatności Online - raty:

 

        Przelewy24.pl

        mBank

 

 • 7 Reklamacje
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561 – 5563 k.c.
 2. Jeżeli towar sprzedany ma wady, Kupujący ma prawo złożyć reklamację u Sprzedawcy. Reklamacji nie podlegają wady wynikające z nieprawidłowego użytkowania towaru przez Kupującego.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:

a) wypełniając formularz reklamacyjny - należy podać pełne dane dotyczące wadliwego produktu (wypełnić wszystkie pola formularza),

b) osobiście w firmie Sprzedawcy pod adresem Świba 242A, 63-600 Kępno

c) pocztą na adres korespondencyjny Sprzedawcy: Świba 242A, 63-600 Kępno

 1. Reklamacja powinna zawierać: dane Kupującego (imię, nazwisko, adres umożliwiający kontakt z Kupującym), wskazanie reklamowanego towaru i datę jego odbioru, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz zdjęcia reklamowanego elementu. Jeżeli dane podane w reklamacji są niewystarczające lub wymagają uzupełnienia Sprzedawca, przed rozpoznaniem reklamacji, zwróci się do Kupującego o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. Załączenie do reklamacji kopii paragonu lub faktury ułatwi jejrozpoznanie.
 1. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 2. W przypadku, gdy towar kupiony za pośrednictwem Sklepu ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady, zawartych w przepisach art. 556 – 576 kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, jeżeli wada została stwierdzona w okresie dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał reklamację Kupującego, a towar ma zostać naprawiony, towar należy w miarę możliwości zapakować wraz z pełnym wyposażeniem dodatkowym, który Kupujący otrzymał przy zakupie. Po spakowaniu towaru należy powiadomić Sprzedawcę, aby mógł zamówić kuriera w celu odebrania towaru od Kupującego.
 4. Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego przy składaniu zamówienia, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru towaru. W takiej sytuacji koszty związane z ponowną wysyłką towaru ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca informuje, że Kupujący będący Konsumentem ma prawo zwrócić się do Miejskiego (powiatowego) rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

Podczas odbioru towaru prosimy o sprawdzenie czy przesyłka lub jej opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego w obecności kuriera. Ułatwi to w znaczny sposób późniejsze dochodzenie roszczeń przez Sprzedawcę od firmy kurierskiej.

Podstawa i zakres naszej odpowiedzialności za wady Towaru z tytułu rękojmi jest określona powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego, a dla umów sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z 2002 roku o numerze 141, poz. 1176 ze zm.).

 

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

Jeżeli Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego (Świba 242A, 63-600 Kępno) lub poprzez e-mail na adres kulokmeble@wp.pl. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe - udokumentować rzeczoną wadę (na przykład zdjęciami).

W opisie reklamacji podaj: informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; żądanie sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyśpieszy rozpatrzenie Twojej reklamacji. Pamiętaj, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.

W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.

Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

Z chwilą wydania przez Sprzedającego Towaru przewoźnikowi przechodzą na Kupującego nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora). Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

 

 • 8 Gwarancja
 1. Wszystkie towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu są objęte 24 miesięczną gwarancją jakości Sprzedawcy-producenta. Termin gwarancji liczony jest od daty wydania rzeczy Kupującemu.
 2. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne towaru Sprzedawca zobowiązuje się do naprawy towaru w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady przez Kupującego. Wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedawcy.
 3. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady towaru w ramach gwarancji, Sprzedawca dokona oględzin towaru na swój koszt lub dokona naprawy towaru w miejscu, w którym towar się znajduje. Wyboru sposobu usunięcia wady i miejsca dokonania naprawy dokonuje Sprzedawca.
 4. Zgłoszenia wady fizycznej towaru w ramach gwarancji należy dokonać w terminie 14 dni od wykrycia wady. Zgłoszenia należy dokonać za pomocą pisemnej formy wysłanej na adres e-mail: kulokmeble@wp.pl, na adres korespondencyjny Sprzedawcy, wskazany na wstępnie niniejszego Regulaminu lub osobiście pod adresem Sprzedawcy.

Zgłoszenie powinno zawierać dane Kupującego (imię, nazwisko, adres, nr kontaktowy), dowód zakupu towaru u Sprzedawcy, opis zgłaszanych zastrzeżeń i wskazanie, że Kupujący dokonuje zgłoszenia w ramach gwarancji.

 1. Udzielenie przez Sprzedawcę gwarancji na towar w żaden sposób nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

 

Warunki Gwarancji

Niniejsza karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Gwarant uprawniony będzie do odmowy przystąpienia do wykonywania obowiązków gwarancyjnych w przypadku, gdy Kupujący nie spełni wszystkich żądań wskazanych przez Gwaranta.

 1. Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wyprodukowanych przez siebie wyrobów pod warunkiem prawidłowego używania, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zachowaniem zasad prawidłowej konserwacji wynikających z instrukcji dołączonej do wyrobów;
 2. Gwarant udziela nabywcy 24. miesięcznej gwarancji, licząc od daty (i momentu) wydania towaru z rąk kierowcy do rąk konsumenta (wyjątkiem jest dostawa z wniesieniem). Gwarancja obowiązuje na terenie obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. Karta gwarancyjna nie wyłącza i nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów rękojmi za wady rzeczy sprzedanej;
 4. W razie wystąpienia wad w produkcie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Sprzedawcy bądź bezpośrednio Gwaranta, w formie stosownego pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego;
 5. O przyjęciu reklamacji do realizacji lub o uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Kupujący będzie powiadomiony: – w terminie czternastu dni od daty powzięcia wiadomości o zgłoszeniu reklamacji; – w sytuacjach wyjątkowych termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne siedem dni o czym Kupujący zostanie powiadomiony;
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia kupującemu informacji na temat: – materiałów z jakich wykonany jest mebel; – zasad konserwacji i instrukcji montażu; – o funkcjonowaniu akcesoriów meblowych, które wprawiane są w ruch podczas użytkowania;
 7. Gwarancja obejmuje wyłącznie meble mieszkaniowe używane w warunkach domowych;
 8. Podstawą złożenia reklamacji na uszkodzenie mechaniczne jest pozostawienie opakowania mebli oraz folii;
 9. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni tkanin i skór naturalnych w porównaniu do próbników kolorystycznych (również na monitorach/ekranach) oraz dostarczonych wcześniej próbkach tkanin. Wynika to z różnic pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi;
 10. Karta gwarancyjna określa dane identyfikacyjne mebli objętych gwarancją oraz warunki gwarancji, w tym warunki realizacji świadczeń gwarancyjnych. Gwarancja jest udzielana pierwszemu nabywcy mebli (dalej określanym jako kupujący), który zakupił nowe meble bezpośrednio od gwaranta lub od jego oficjalnego dystrybutora w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową;
 11. Warunkiem realizacji przez gwaranta świadczeń gwarancyjnych jest dostarczenie w formie papierowej lub elektronicznej wypełnionego formularza;
 12. Jeżeli po przyjęciu reklamacji gwarant uzna za konieczne dokonanie oględzin mebli w celu jej rozpatrzenia, przeprowadzi oględziny w terminie telefonicznie uzgodnionym z kupującym, w porze dnia wyznaczonej przez gwaranta. W przypadku oględzin, gwarant ustosunkuje się do reklamacji i podejmie decyzję w sprawie jej zasadności w terminie 14 dni od ich dokonania;
 13. Gwarant zastrzega sobie prawo do decyzji zarówno co do miejsca dokonania oględzin jak i pobrania ich do naprawy, którym może być albo miejsce wskazane przez kupującego albo miejsce, w którym meble zostały kupującemu wydane, bądź miejsce zakupu mebli;
 14. Kupujący zobowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w ramach korzystania z mebli tapicerowanych, w tym zwłaszcza zaniechania używania mebli w przypadku stwierdzenia w nich jakiejkolwiek wady materiałowej lub wykonawczej bądź objawów nadmiernego zużycia któregoś z elementów mebli pod rygorem zwolnienia się przez gwaranta od odpowiedzialności za pogorszenie stanu mebli wynikające z zaniedbania kupującego.

 

Gwarancją nie są objęte:

 1. wady, uszkodzenia i braki ilościowe elementów i akcesoriów widoczne przy zakupie;
 2. efekty niewłaściwego czyszczenia pokrowców;
 3. zróżnicowane zużycie spowodowane nierównomierną eksploatacją siedzisk;
 4. różnice w twardości i wysokości pojedynczych elementów oraz podzespołów uwarunkowane rozwiązaniami konstrukcyjnymi;
 5. różnice w strukturze i odcieniu naturalnych i barwionych elementów drewna;
 6. zmiany zabarwienia skóry przejmowane od obcych materiałów, np. odzież;
 7. różnice twardości pianek siedzisk w granicach 10-15% z uwagi na dopuszczalny rozrzut twardości pianek jednego gatunku podawany przez producentów oraz naturalne zmiany miękkości poduch;
 8. zmiany w miękkości i sprężystości poduch oparcia, podłokietników, boków, zagłówków i siedzisk mebli oraz ich odkształcenia, marszczenia, pofałdowania, będących rezultatem normalnego użytkowania mebli (wymienione cechy mebli nie powinny być mylone z utratą sprężystości wskazanych elementów, zachodzącą w następstwie defektu konstrukcji lub materiału mebli);
 9. różnice w połysku skóry, odcieniach, strukturze powierzchni oraz naturalne cechy skóry, takie jak: blizny, zgrubienia, fałdy, pocienienia, nakłucia, które wynikają z naturalnego środowiska, w którym żyły zwierzęta. Nadają one skórze i meblom indywidualny charakterystyczny wygląd i nie mogą być podstawą zgłaszania reklamacji;
 10. mechacenie, kurczenie się i płowienie tkaniny;
 11. wady i uszkodzenia w wyniku których obniżono cenę wyrobu, o których konsument został poinformowany;
 12. pofałdowania i zmarszczenia skóry lub materiału obiciowego wynikające z techniki wykonania wyrobu i jego użytkowania;
 13. pogorszenia jakości mebli spowodowanej procesami ich naturalnego zużycia lub starzenia się (wskutek blaknięcia kolorów materiałów obiciowych, działania wilgoci, ogrzewania itp.);
 14. różnice +/- 5 % w wymiarach rzeczywistych mebli;
 15. uszkodzenia mechaniczne już po odbiorze przez klienta;
 16. uszkodzenia lub usterki mebli wynikające z przyczyn zewnętrznych tj. innych niż wady materiałowe lub wykonawcze, w szczególności uszkodzenia mechaniczne, będące następstwem niewłaściwego lub nieostrożnego obchodzenia się z meblami (rozdarcia, przecięcia, prucia szwów, przypalenia, zalania, zanieczyszczenia mebli itp.) bądź uszkodzenia spowodowane zjawiskami atmosferycznymi.

 

Obowiązki gwaranta:

 1. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie, tj. za wady materiałowe i technologiczne wyrobu, które ujawniają się w okresie od wydania wyrobu kupującemu do upływu utraty gwarancji;
 2. Gwarant ustosunkowuje się do zgłoszenia niezgodności wyrobu z umową w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnych informacji zawartych w druku reklamacyjnym firmy;

Jeśli gwarant uzna, że reklamacja jest zasadna to usunie wady lub dostarczy mebel wolny od wad, przy czym:

– wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wad lub wymiana) należy do gwaranta;

– w przypadku wprowadzenia udoskonaleń lub zmian konstrukcyjnych gwarant zastrzega sobie prawo dokonania naprawy zgodnie z nową technologią;

– jeżeli identyczne materiały nie są dostępne w czasie naprawy gwarant zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów innymi o porównywalnej jakości i walorach (tj. odcienie materiałów obiciowych, skóry naturalnej, faktury skóry etc.);

– gwarant nie ma obowiązku dostarczenia klientowi wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych;

Ograniczenie uprawnień z gwarancji następuje w przypadku, gdy:

– kupujący dokona uszkodzeń wyrobu na skutek użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji montażu, konserwacji, nieostrożnego przenoszenia, przesuwania lub przewożenia wyrobu;

– kupujący po rozpakowaniu wyrobu stwierdzi brak załączonej instrukcji obsługi i użytkowania a następnie nie zgłosi tego faktu sprzedawcy lub gwarantowi to gwarant w terminie 30. dni od daty dostawy mebla uznaje, że została ona skutecznie do klienta dostarczona;

– kupujący wystawia meble na intensywne oświetlenie światłem słonecznym;

– kupujący stawia wyrób w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła;

– kupujący nie przestrzega właściwych warunków w pomieszczeniach tj: temperatury od 15 st. C. do 40 st. C. oraz wilgotności od 40-70%;

Utrata uprawnień gwarancyjnych ma miejsce w następujących przypadkach:

– przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności wyrobu z umową konsument nie zawiadomi o tym sprzedawcy poprzez pisemne złożenie reklamacji;

– gdy występują nieistotne niezgodności wyrobu z umową;

– gdy kupujący uniemożliwi przedstawicielowi gwaranta dokonanie oględzin mebla, naprawy, wymiany części;

– gwarant nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział;

– użytkowania niezgodnego z instrukcją;

– zabarwienia odzieżą lub innymi barwnikami;

– braku systematycznego czyszczenia lub konserwacji wyrobu bądź używanie w tym celu nieprzeznaczonych do tego środków chemicznych, mających bezpośredni lub pośredni związek ze zgłoszoną usterką mebli;

– zbyt intensywnego oświetlenia światłem słonecznym lub sztucznym;

– stwierdzenia jakiejkolwiek naprawy, modernizacji, modyfikacji, przeróbki lub nieprawidłowej konserwacji mebli, wykonanej bezpośrednio przez kupującego lub przez inną niż gwarant osobę;

– uszkodzeń mechanicznych;

– szkód spowodowanych niewłaściwym przewożeniem lub przenoszeniem wyrobu przez klienta;

– używaniem mebli w innych warunkach niż warunki domowe.

Uwaga: koszty związane z nieuzasadnioną wizytą serwisu, rzeczoznawcy itp. ponosi kupujący.

 

 • 9 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni (od daty zamówienia) odstąpić od niej bez podania przyczyn, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu. Jednak ze względu na specyficzny charakter towarów – meble na indywidualne zamówienie – a Kupujący chciałby odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z zakupu, Sprzedający pobiera opłatę w wysokości 20% od dokonanych wpłat. Pozostała kwota, czyli 80% wpłat, zostanie zwrócona klientowi.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta lub przy użyciu wzoru udostępnionego przez Sprzedawcę, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednakże nie jest to obowiązkowe.
 4. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:

- pocztą na adres korespondencyjny: Świba 242A, 63-600 Kępno,

- mailowo na adres: kulokmeble@wp.pl

 1. W przypadku odstąpienia od umowy na powyższych zasadach, Sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ustępu 6 i 7 niniejszego paragrafu.
 2. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwracany towar prosimy bezpiecznie zapakować i na przesyłce w widocznym miejscu napisać "ZWROT".
 5. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru obciążają Kupującego, a wysokość tych kosztów jest uzależniona od gabarytów odsyłanego towaru. Wysokość tych kosztów jest szacowana maksymalnie na kwotę około 800,00 zł.
 6. Zwrot środków na rzecz Kupującego nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do

umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

2) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 1. Kupujący odpowiada jedynie za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to koniecznie do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

 • 10 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  • umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  • przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  • na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  • zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
 5. – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 6. Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora
a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 7. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 1 Regulaminu.
 8. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 11 Postanowienia końcowe oraz dodatkowe informacje

Zasady obowiązują od dnia 01.01.2023 r. 

 1. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący, oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma

możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:

 1. a) Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronieuokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
 2. b) mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.
 3. Kupujący ma również prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org)
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie
 5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827). 
 6. Prosimy o dokładne zapoznanie się z opisem i zdjęciami przed dokonaniem zakupu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, opisów, parametrów oraz zdjęć produktów, a także do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane na dotychczasowych warunkach.
 8. Meble tapicerowane bez funkcji spania mają charakter wypoczynkowy w pozycji siedzącej, natomiast meble z funkcją spania np. narożniki, sofy służą do spania okazjonalnego. Podczas przestawiania mebla lub elementów zestawu, kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału obiciowego. W przypadku domawiania kolejnych wyrobów zastrzegamy, że mogą wystąpić różnice wzoru, odcieni tkanin i ekoskór spowodowanych inną partią materiału.

 

 

 

 

Regulamin konta

w sklepie Kulokmeble.pl - Meble Chesterfield | Sklep internetowy z meblami

§ 1 Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana w Regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Usługobiorca może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Usługobiorca - każdy podmiot zakładający Konto lub zainteresowany założeniem Konta.
Usługobiorca uprzywilejowany – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin - niniejszy regulamin Konta.
Sklep – sklep internetowy Kulokmeble.pl - Meble Chesterfield | Sklep internetowy z meblami prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://kulokmeble.pl
Usługodawca - Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Kulok Meble Barbara Kulok

Świba 242A,  63-600 Kępno

NIP 6191271019

REGON 300047831.

 

 

§ 2 Kontakt z usługodawcą

Adres pocztowy: Świba 242A, 63-600 Kępno,

adres e-mail: kulokmeble@wp.pl,

telefon: +48 603 399 651

 

§ 3 Wymogi techniczne

1.      Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

 1. aktywne konto e-mail
 2. urządzenie z dostępem do Internetu
 3. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

§ 4 Konto

 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Usługobiorcy.
 2. Konto daje Usługobiorcy dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Usługobiorcę w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Usługobiorcy.
 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieoznaczony pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.
 5. Usługobiorca może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Usługodawcy na adres e-mail: kulokmeble@wp.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: kulokmeble@wp.pl
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 6 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Konta jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest prowadzenie Konta. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć usługi prowadzenia Konta.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Konto zostanie usunięte przez Usługobiorcę lub Usługodawcę na żądanie Usługobiorcy
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Kontem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7 Zastrzeżenia i dodatkowe informacje

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
  1. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu;
  2. poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi;
  3. zmiana funkcjonalności Konta, wymagająca modyfikacji Regulaminu.
 5. Usługobiorca zostanie poinformowany o planowanej zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
 6. W przypadku gdy Usługobiorca nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Usługodawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Usługodawcykulokmeble@wp.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Usługobiorca zgłosi takie żądanie.
 7. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

 

 

Regulamin newslettera

sklepu KulokMeble.pl - Meble Chesterfield | Sklep internetowy z meblami

§ 1 Definicje

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy KulokMeble.pl - Meble Chesterfield | Sklep internetowy z meblami prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://kulokmeble.pl
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
Usługobiorca uprzywilejowany  – Usługobiorca, który jest Konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Usługodawca - Przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

Kulok Meble Barbara Kulok 

Świba 242A, 63-600 Kępno

NIP 6191271019

REGON 300047831.

 

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do newsletteru.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newsletteru. W momencie zapisu na Newsletter zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi na czas nieoznaczony, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy – z zastrzeżeniem ust. 5.
 5. W celu właściwej realizacji usługi newsletteru, Usługobiorca jest obowiązany podać swój prawidłowy adres e-mail.
 6. W wiadomościach wysyłanych w ramach newsletteru będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 7. Usługobiorca może wypisać się z newsletteru, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 6 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kulokmeble@wp.pl
 8. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z newsletteru lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z newsletteru będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące newsletteru należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mai: kulokmeble@wp.pl.
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie rezultatu oczekiwanego przez Usługobiorcę będącego Konsumentem, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://uokik.gov.pl/wojewodzkie_inspektoraty_inspekcji_handlowej.php;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://uokik.gov.pl/stale_sady_polubowne.php;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę w związku z zapisem na Newsletter jest Usługodawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych, znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Usługobiorcy jest wysyłka newsletteru. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest umowa o świadczenie usługi lub działania podejmowane na żądanie Usługobiorcy, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także prawnie uzasadniony interes Usługodawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do świadczenia usługi Newsletteru. Niepodanie danych oznacza, że Usługodawca nie będzie mógł świadczyć tej usługi.
 4. Dane Usługobiorcy będą przetwarzane do momentu, w którym:
  1. Usługobiorca wypisze się z Newsletteru;
  2. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, związanych z Newsletterem;
  3. zostanie przyjęty sprzeciw Usługobiorcy wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Usługodawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo żądania:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania,
  5. przeniesienia danych do innego administratora
   a także prawo:
  6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Usługobiorcy – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Usługodawcę).
 2. W celu realizacji swoich praw, Usługobiorca powinien skontaktować się z Usługodawcą.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Usługobiorca może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do newsletteru co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kulokmeble@wp.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
 6. Umowa o świadczenie usługi newsletteru zawierana jest w języku polskim.
 7. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym Usługobiorcą uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl